Love for Skjernådalens Lystfiskerforening

§ 1
Foreningens navn er Skjernådalens Lystfiskerforening.
Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune.

§ 2
Foreningens formål er, gennem leje af fiskevand, at skaffe medlemmerne, såvel som almenheden adgang til at færdes og udøve lystfiskeri på en etisk forsvarlig måde. At afholde og formidle adgang til kurser der fremmer forståelsen for vandmiljøet og lystfiskeriet. At give juniormedlemmer en oplevelse af foreningslivets kvaliteter i almindelighed og kvaliteterne ved lystfiskeri og betydningen af et godt vandmiljø i særdeleshed. At sikre ordnede forhold ved det af foreningen lejede fiskevandet for såvel lodsejere som medlemmer og gæster der indløser fiskekort til fiskevandet.

§ 3
Foreningen, der er dannet ved en sammenlægning af Egvad og Skjern Lystfiskerforeninger, er medlem af Skjern Å Sammenslutningen og Danmarks Sportsfisker Forbund, hvis medlemsblad ”Sportsfiskeren” foreningens medlemmer modtager.

§ 4
Som medlemmer ved foreningens dannelse indgår medlemmer af henholdsvis Egvad og Skjern Lystfiskerforeninger. Som medlem kan optages enhver interesseret lystfisker, hvis ikke bestyrelsen skønner, særlige forhold er tilstede.
Bestyrelsen skal godkende optagelsen af nye medlemmer, og den kan nægte optagelse.
Bestyrelsen kan vedtage, at der opkræves et indmeldelsesgebyr.

Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, der ikke overholder foreningens love og generalforsamlingens/bestyrelsens beslutninger.
Bestyrelsens afgørelser kan dog indankes for en generalforsamling.
Et medlem, der ekskluderes eller udmelder sig, har intet krav på nogen andel af foreningens aktiver.

§ 5
Generalforsamlingen har, indenfor de i disse loves afstukne grænser, højeste myndighed i foreningen.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år den sidste torsdag i februar måned.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Kassererens beretning og fremlæggelse af det forgangne års regnskab til godkendelse.
 4. Beretninger fra udvalgene.
 5. Forslag til kommende års budget, herunder fastsættelse af kontingenter.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af formand.
 8. Valg af kasserer
 9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
 10. Valg af 1 af 2 revisorer.
 11. Valg af revisor suppleant.
 12. Evt.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest den 1.februar.

Mindst 14 dage forud for den ordinære generalforsamlings afholdelse tilsendes foreningens medlemmer en skriftlig / elektronisk indkaldelse til den ordinære generalforsamling med angivelse af sted, dato og tidspunkt for afholdelse af generalforsamlingen, samt dagsorden indeholdende forslag der i henhold til punkt 6 er indkommet.

Det blev vedtaget på generalforsamlingen i 2010, at informationer til medlemmerne fremover bliver sendt pr. e-mail, og at det er det enkelte medlems ansvar, at mail-adresen er sendt til / rettet hos kassereren. Hvis man ønsker info med post skal kassereren have besked herom.

Stemmeberettiget er medlemmer, der er fyldt 16 år med hver en stemme.
Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når 25 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt begærer det.
Begæringen skal angive hensigten med generalforsamlingen, som bliver afholdt senest 5 uger efter, at bestyrelsen har modtaget begæringen.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med to skriftlige / elektroniske indkaldelser, en med mindst 14 dages varsel, og en med mindst 7 dages varsel , med angivelse af dagsordenen som ved den ordinære generalforsamling.

Beslutningen om foreningens opløsning og ændringer i §2 og §3 kræver, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Såfremt der ikke er mødt et tilstrækkeligt antal stemmeberettigede medlemmer, indkaldes på vanlig måde en ny ekstraordinær generalforsamling til afholdelse senest 5 uger efter.

På den ekstraordinære generalforsamling kan beslutningen om foreningens opløsning og ændringer i § 2 og § 3 træffes, hvis ¾ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for det.

§ 6.
På den ordinære generalforsamling vælges formand og kasserer direkte, dog ikke i samme år. Derudover vælges yderligere 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 regnskabskyndige revisorer, for 2 år ad gangen.

På hver ordinær generalforsamling afgår skiftevis 3 og 4 bestyrelsesmedlemmer samt den ene revisor.
Første gang, der skal foretages nyvalg, findes de medlemmer, der er på valg, ved lodtrækning.

Formand og kasserer afgår ikke ved samme valg.

Formand og kasserer vælges på generalforsamlingen, dog ikke samme år.

Dirigenten underskriver protokollen efter generalforsamlingen.

Indtræder vakance i årets løb, vælger bestyrelsen et medlem til at fungere indtil nærmest følgende generalforsamling.

Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer næstformand og sekretær.

Bestyrelsen nedsætter et vandplejeudvalg og et juniorudvalg, og den kan i øvrigt nedsætte de udvalg, den finder fornødent.

Beslutninger indenfor bestyrelsen træffes med almindeligt stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede.

Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden.

Over det på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger passerede, føres protokol, der for så vidt angår bestyrelsesmøder, underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer efter hvert møde.

§ 7
Foreningens regnskabsår er fra den 1. januar til den 31. december.

Medlemskontingentet betales hvert år, inden fiskeriet påbegyndes.
Kontingentet skal være betalt inden den 1. marts ellers kan medlemskabet betragtes som ophørt.

Til imødegåelse af uforudsete udgifter såsom leje af nyt fiskevand skal foreningen råde over økonomiske midler svarende til mindst 1 års fiskeleje.

Af foreningens midler må kun begrænsede beløb, der er afsat på det godkendte budget, anvendes til foreningens selskabelige sammenkomster.

Alle direkte udgifter til rejser, møder og lignende i foreningens anliggender, kan godtgøres af foreningens midler i overensstemmelse med de af bestyrelsen vedtagne regler herfor.

Investeringer der kræver optagelse af lån, skal forud godkendes på en generalforsamling.

Foreningen tegnes af formanden i forening med kassereren.

§ 8
Medlemmer må ikke uden bestyrelsens samtykke leje fiskeret der tilhører eller ligger i tilknytning til foreningens fiskevande.

§ 9
Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for fiskeriet i foreningens fiskevande.
Ved begrundet anmeldelse af ulovligt fiskeri og/eller forurening, foretager bestyrelsen det fornødne med hensyn til anmeldelse til myndighederne.

§ 10
Andre lystfisker-, sportsfisker- eller fiskeriforeninger i Skjern Å systemet, kan optages såfremt mindst følgende punkter er opfyldte:

 1. Mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på den ordinære generalforsamling, eller et flertal på ¾ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på en ekstraordinær generalforsamling beslutter det.
 2. Den ansøgende forening kan gå ind under Skjernådalens Lystfiskerforenings love.
 3. Den ansøgende forenings aktiver går fuldt og helt til Skjernådalens Lystfiskerforening.

§ 11
I tilfælde af foreningens opløsning skal dens eventuelle midler anvendes til fiskeriets fremme i Skjern Å systemet eller sendes til Danmarks Sportsfisker Forbunds fond til fiskeriets fremme.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 18. dec. 1990 og senest ændret på generalforsamlingen den. 27. februar 2020.