Særlige regler for fiskeri i Skjern å systemet

Fiskesæson: 16. april – 15. oktober

Hold dig altid ajour med de til enhver tid opdaterede regler og kvoter på SÅS hjemmeside (klik på link). Nedenstående punkter fremhæver nogle af de vigtigste regler.

 • Der må højst være én krog på linen. Krogen må være enkelt-, dobbelt- eller trekrog. Den skal være uden eller med helt nedklemte modhager. Tre- og dobbelt kroge max kroggab 7 mm. Enkeltkrog max. kroggab 10 mm.
 • Fiskeri med rejer og rogn er i flg. Bekendtgørelsen for Skjern å systemet helt forbudt.
 • Kvoten deles i 2 størrelsesgrupper. Dvs. 1 gruppe af fisk over 73 cm og 1 gruppe af fisk på eller under 73 cm. Husk at fiskens længde måles fra halespids til “snude”spids.
 • Indførelse af størstemål kan ses på forsiden på hjemmesiden: www.skjernaasam.dk
 • Når kvoten i de to størrelsesgrupper er opbrugt må der kun praktiseres catch & release fiskeri efter laks. Herefter SKAL laks genudsættes så skånsomt som muligt.
 • Der indføres kvotestop i den vestlige del af Skjern å systemet når 90% af kvoten i begge størrelsesgrupper er opfisket. Resten af kvoten må kun opfiskes opstrøms Tarp Bro i Skjern å, opstrøms jernbanebroen i Vorgod å samt opstrøms Vester Ringvej i Omme å.
 • Der må hjemtages / aflives 1 laks pr. person pr. år, så længe kvoten indenfor de 2 størrelsesgrupper ikke er opbrugt.
 • Alle laks og havørreder, der fanges SKAL registreres online på www.skjernaasam.dk på samme dag som fangsten.
 • Havørred er fredet, og skal genudsættes så skånsomt som muligt.
 • Laksekontingent, fiskekort og obligatorisk fisketegn skal være betalt inden fiskeriet påbegyndes.
 • Mindstemål laks 40 cm

Der er fra 2011 indført et særligt fisketegn for Skjern Å, Laksekontingentet, som alle over 17 år skal erhverve før fiskeriet startes.
Overtrædes fiskereglerne inddrages fiskeretten for det indeværende år, samt det efterfølgende år.

I gentagelsestilfælde inddrages fiskeretten i det indeværende år, samt yderligere 5 år.

Der må på strækningen fra Borris til Ringkøbing fjord kun fiskes i tidsrummet fra 1,5 time før solopgang til 1,5 time efter solnedgang.

Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for Skjern Å vandsystem (pr. 14.12.2013)

I medfør af § 10 d, §§ 30-31, § 32, stk. 1, og § 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 978 af 26. september 2008, som ændret ved lov nr. 388 af 2. maj 2012, fastsættes:

Anvendelsesområde og tilladte fangstredskaber

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på fiskeri i:

1) Skjern Å, fra Højmarksvej og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.

2) Sdr. Omme Å, fra opstemningen ved Juellingsholm Dambrug og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.

3) Brande Å, fra Brandlundvej og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.

4) Karstoft Å, fra opstemningen ved Clasonsborg og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.

5) Simmel Bæk, fra sammenløb med Hårkær Bæk og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.

6) Påbøl Bæk, fra Påbølvej og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.

7) Gundesbøl Å, fra Vindingevej og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.

8) Vorgod Å, fra Trehøjevej og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.

9) Rind Å, fra sammenløb med Fjederholt Å og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.

10) Egeris Mølleå, fra Skovbyvej og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.

11) Fjederholt Å, fra Toftlundvej og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.

12) Holtum Å, fra afløbet fra Ejstrup Sø og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.

13) Tarm Bybæk, fra Storegade og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.

14) Den øvrige del af Skjern Å vandsystem.

§ 2. I de i § 1 nævnte områder er fiskeri ikke tilladt i perioden fra den 16. september til og med den 31. maj. Dog er fiskeri i søer, som er en del af vandsystemet, tilladt hele året.

Stk. 2. Uanset stk. 1 er fiskeri med stang og snøre tilladt i de i § 1, nr. 1-13 nævnte områder fra den 16. april til og med den 15. oktober, og i det i § 1, nr. 14 nævnte område fra den 1. marts til og med den 31. oktober.

Stk. 3. Uanset stk. 1 er det i perioden fra den 16. september til og med den 15. oktober tilladt at anvende de i bekendtgørelsen om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand nævnte ruser, hvis fangståbning og arme vender mod strømmen.

§ 3. I Skjern Å vandsystem er laks (salmo salar) fredet hele året.

Stk. 2. Fangede laks skal straks genudsættes i frit vand, så vidt muligt i levende tilstand.

§ 4. Uanset § 3 kan NaturErhvervstyrelsen efter ansøgning og efter rådgivning fra Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Akvatiske Ressourcer, meddele tilladelse til et begrænset fiskeri og landing (hjemtagning) af laks (salmo salar) i overensstemmelse med lovens § 30, stk. 2, 2. pkt. En tilladelse kan meddeles til fiskeri af et bestemt antal laks (laksekvote) i de i § 1, nr. 1 – 13 nævnte områder i perioden fra den 16. april til og med den 15. oktober og i de i § 1, nr. 14 nævnte områder i perioden fra den 16. april til og med den 31. oktober.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen fastsætter laksekvoten, jf. stk. 1, og særlige vilkår for en tilladelse efter stk. 1 på baggrund af rådgivning fra Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Akvatiske Ressourcer, samt under hensyn til forvaltning af målsætningerne for de internationale naturbeskyttelsesområder, jf. lovens § 10 d.

Stk. 3. Ansøgning om tilladelse efter stk. 1 skal hvert år indsendes til NaturErhvervstyrelsen senest den 15. januar.

§ 5. Det er ikke tilladt at fiske med rejer og rogn som agn.

Stk. 2. Der må kun anvendes én krog på linen. Krogen må være en enkeltkrog, dobbeltkrog eller trekrog.

Stk. 3. Det er ikke tilladt at anvende modhager på krogen, jf. dog stk. 4, 2. pkt.

Stk. 4. Fiskeri med naturligt agn eller agn med duftstoffer er kun tilladt på cirkelkroge uden modhager. Dog må der ved anvendelse af agn benyttes andre krogtyper med modhager, når der fiskes med en enkeltkrog i krogstørrelse nr. 12 eller en enkeltkrog, der er mindre. Kroggabet på enkeltkroge med modhager må højst være 6 mm målt fra krogspids og vinkelret ind på krogskaftet.

Stk. 5. Stk. 2-4 gælder ikke i søer, som er en del af vandsystemet.

Straf og ikrafttræden

§ 6. Med bøde straffes den, der overtræder eller forsøger at overtræde §§ 2-5.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2014.

NaturErhvervstyrelsen, den 12. december 2013

Jette Petersen

/ Lene Jensen Scheel-Bech