Beskrivelse af foreningen

Skjernådalens Lystfiskerforening

 • blev stiftet den 18. december 1990, ved en sammenlægning af Skjern og Egvad Lystfiskerforeninger.
 • er en åben forening, således alle kan blive medlem eller købe dagkort.
 • Klubaftenerne er meget besøgte, og der foregår mange spændende ting. Bl.a bindes der fluer, laves stænger og fiskeknive, holdes foredrag om fiskeriet i vore fiskevande og meget andet.

Foreningen

 • Råder over en del fiskevand i Skjernåen, fra midt mellem Gjalbæk Bro og Albæk Bro, og næsten til udløbet i Ringkøbing Fjord. Vi har i 2002 fået fiskeretten på ca. halvdelen af det tilbagelagte stykke af Skjern å, fra Gjalbæk bro til Albæk Bro. En strækning der uden tvivl bliver meget spændende, idet det specielt er her de mange sving er og ikke mindst her, der er udlagt gydegrus og sten, der vil give standpladser for både laks og ørred.
 • På strækningen i Skjern å fra Omme å´s udløb i denne og til A11-hovedvejsbroen mellem Skjern og Tarm, er der i september 2002 af Skov- og Naturstyrelsen blevet udlagt masser af store sten, som forventes at give masser af strømlæ til både laks og havørreder fremover.
  Både Skjern å og Omme å huser bestande af stallinger.
 • har fiskeretten på den yderste del af Skjern å, hvor der hvert år fanges mange havørreder. Der bliver også fanget mange laks, især i år med normal eller lav vandføring. Under de forhold holder stykket fiskene længe, hvilket bl.a. skyldes, at der ikke længere klippes grøde i den del af Skjern å, der ligger i Naturprojektområdet. Med åens nye udformning med de mange sving, vil der fremover blive endnu flere standpladser.
 • har i Omme Å fiskeretten fra Rahbæk krat ved Sønderskov Dambrug til udløbet i Skjernåen. Her er åen ligeledes lagt tilbage i de gamle slyngninger. Der er også kommet mere strøm i åen, så havørredfiskeriet og stallingfiskeriet uden tvivl bliver bedre og mere spændende. Dette stykke af er uden tvivl det bedste havørredvand i Omme å. Det er vigtigt, at man er opmærksom på skiltene ved åen og respekterer disse, da der er flere private stykker.
 • har, udover de to nævnte større vandløb, fiskeret i Gundesbøl å. Dette vandløb er ret lille men holder en stor bestand af bækørreder.
 • har medfiskeret ved Vorgod Å. Det drejer sig om en strækning på ca. 15 km. Stykket begynder lidt nord for Troldhede og går i syd til Jernbanebroen øst for Borris, hvor Borris Fiskeriforenings fiskeret begynder. Her kan bl.a. fanges laks, havørreder, stallinger og bækørreder.

Medlemsskab kan tegnes hos kasserer Hans Hansen, tlf.:2224 3615, eller via hjemmesiden.

Husk at fredningen i Skjern å, Omme å og Vorgod å starter den 16.10. og varer til den 15.4 (begge dage inklusive).

Skjernådalens Lystfiskerforening er medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund DSF og Skjernå Sammenslutningen SÅS .