Neuigkeiten, Updates usw. von Skjernådalens Lystfiskerforening

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Opgang af laks i Skjern Å 2022

TIRSDAG 24 JAN 23|I Skjern Å-systemet er opgangen i 2022 estimeret til 7.553 laks.Opgangen af laks i Skjern Å-systemet er i 2022 estimeret til 7.553 stk. Dette er en stigning i forhold til undersøgelsen i 2019, hvor opgangen blev estimeret til 5.897 laks. Af de laks, der vandrer ind for at gyde i Skjern Å-systemet, stammer 38 % fra udsætninger.Der er igennem de seneste årtier årligt udsat mere end hundredetusind ½- og 1-års laks i Skjern Å-systemet. DTU Aquas seneste undersøgelse viser således, at en stigende andel af lakseopgangen stammer fra naturlig gydning. I 2022 bestod 62% af lakseopgangen således af vilde laks.Hvis laksebestanden i Skjern Å-systemet skal klare sig uden udsætninger i fremtiden, er der et særligt stort behov for at genskabe faunapassage ved spærringer, som i dag hindrer, at laksen har fri adgang til flere egnede gyde- og opvækstområder. I Skjern Å-systemet er der stadig særligt problematiske spærringer i Omme Å ved Juellingsholm, i Skjern Å’s hovedløb ved MES Sø og i Rind Å ved Skjern Å-forvirringen. Ligeledes bør genskabelse af yderligere egnede gyde- og opvækstområder i å-systemet have høj prioritet.Undersøgelsens udførelse og resultaterDTU Aqua elfiskede i Skjern Å fra Rind Å’s udløb og nedstrøms samt i Omme Å og Vorgod Å i perioden 31/10-4/11 2022. Der blev fanget i alt fanget 441 laks, som alle blev mærket med PIT-mærker. Der blev elfisket igen i perioden 4.-13. december, 2022 i Skjern Å fra Rind Å’s udløb og nedstrøms, i Vorgod Å, Rind Å, Holtum Å og Omme Å.Ved undersøgelsen blev der i alt fanget 730 laks, hvoraf de 44 var PIT-mærkede. Laksene var mellem 51 og 116 cm lange med en gennemsnitslængde på 76 cm. Af de fangede laks var 41 % hanner og 59 % hunner.Laksene var generelt i god form, og der var relativt få med svamp og skader, selv i december, i forhold til tidligere år. Dog var der 64 af laksene, der havde såkaldte ”bidskader”, der dækker bid fra sæl, odder, skarv, etc. I alt 29 laks havde mærker efter at have været kroget af lystfiskere.På baggrund af tallene fra undersøgelsen i 2022 har DTU Aqua estimeret gydebestanden af laks i Skjern Å-systemet til 7.180 laks. Dertil skal lægges de 373 hjemtagne laks fra fiskesæsonen 2022, hvormed den estimerede totalopgang i Skjern Å-systemet er på 7.553 laks.Opgangen i 2022 havde ca. 43 % grilse (under 75 cm). Grilse er laks, der kun har opholdt sig én vinter i havet.I 2022 indgik der i alt 1.171 laks i undersøgelsen, hvilket er det højeste antal opgangslaks, der hidtil har indgået i bestandsundersøgelser i Skjern Å-systemet. I tabellen ses andelene af vilde og udsatte laks ved de seneste undersøgelser. Fordelingen mellem vilde og udsatte laks bygger på data fra de laks, der er registreret i de enkelte undersøgelsesår.LaksGydebestand HjemtagetOpgangVilde laks20227.180 (5.210-9.149)3737.553 (5.583-9.522)62 %20195580 (3534-7625)3175.897 (3.851-7.942)51 %201841547 %20175.207 (3.234-7.180)3145.521 (3.548-7.494)57 %20163.128 (2.711-3.545)3063.434 (3.017-3.851)53 %20132.223 (1.494-3.560)2542.477 (1.748-3.814)20113.826 (2.381-5.271)3324.176 (2.381-5.271)20082.598 (2.232-2.964)5013.099 (2.733-3.465)Tallene i parenteser viser det interval, som det ”rigtige” tal med 95 % sandsynlighed ligger indenfor.Først fra og med efteråret 2010 blev alle udsatte laks i Skjern Å-systemet fedtfinneklippet, så det fremadrettet blev muligt at skelne mellem vilde og udsatte laks.En række presfaktorer påvirker bestandene negativt i Skjern Å-systemet.Der er også presfaktorer, som har en dokumenteret dødelighed på laksesmolt fra Skjern Å-systemet. Undersøgelser har dokumenteret, at skarv æder en del af laksesmoltene og ungfiskene, og at denne faktor er en årsag til høj dødelighed hos unglaks.Hvis den vilde laksebestand i Skjern Å-systemet skal kunne klare sig på længere sigt, er bestanden derfor helt afhængig af en tilstrækkelig stor naturlig reproduktion. Laksens adgang til gyde- og opvækstområder i hele vandsystemet er afgørende vigtig.Mere information om laks i danske vandløbAf Niels Jepsen og Finn Sivebæk, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer. ... Mehr sehenSee Less

24. Januar 2023

Så er det ved at være tid igen.

Skjernådalens Lystfiskerforening afholder generalforsamling torsdag den 23. februar 2023.Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest onsdag den 1. februar 2023. Forslag kan sendes til formand@skj-lf.dk.Vi sender dagsorden ud senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.Pbv.Stefan Meldgaard ... Mehr sehenSee Less

20. Januar 2023

Et sikkert tegn på at fiskesæsonen nærmer sig 🙏 2023 fiskekortene er ankommet til klubhuset 😊 ... Mehr sehenSee Less

11. Januar 2023
Et sikkert tegn på at fiskesæsonen nærmer sig 🙏 2023 fiskekortene er ankommet til klubhuset 😊

www.facebook.com/1192306014196311/posts/5760407387386128/ ... Mehr sehenSee Less

7. Januar 2023
https://www.facebook.com/1192306014196311/posts/5760407387386128/Image attachment

... Mehr sehenSee Less

24. Dezember 2022

Årets sidste seniormøde i klubhuset stod traditionen tro på julefrokost 🍺🍽🎄 ... Mehr sehenSee Less

14. Dezember 2022
Årets sidste seniormøde i klubhuset stod  traditionen tro på julefrokost 🍺🍽🎄

DCV Danmarkscenter for vildlaks afholder atter åben hus.

Laksedag den 4. decemberDanmarks Center for Vildlaks afholder Laksedag den 4.12.22 kl. 13.00.Efter nogle år med Corona er vi nu igen friske på at genoptage vores årlige Laksedag. Alle er velkomne til at komme og se el-fiskeriet efter Laks, samt at høre lidt om laksesæsonen og hvordan fremtiden ser ud. Der er også mulighed for at se de el-fiskede Laks bliver sat i bassinerne. Vi sælger Gløgg og æbleskiver, så vi kan holde varmen, men modsat tidligere bliver der ikke noget lotteri i år.Prisen for arrangementet er 50,- for voksne, børn deltager gratis. Hele overskuddet går til etablering af solceller på DCV.Mødestedet er Laksen Hus kl. 13.00. Herefter kører vi samlet ud og ser el-fiskeriet, hvor der forhåbentlig er nogen laks at kigge på. Garantier kan aldrig gives, men mon dog ikke det lykkes. :-). Vel mødt !Danmarks Center for Vildlaks ... Mehr sehenSee Less

22. November 2022

Kodbøl bæk, 1. år efter genåbning. Hvor rørstyrt blev fjernet og gydegrus udlagt over ca. 100m. ... Mehr sehenSee Less

15. November 2022
Kodbøl bæk, 1. år efter genåbning. Hvor rørstyrt blev fjernet og gydegrus udlagt over ca. 100m.Image attachmentImage attachment

Som alternativ løsning af spildevandsrensning i Tarm, foreslåes:

Et fællesanlæg med Ikast-Brande kommune med en placering nord for Ringkøbing fjord med udledning til Nordsøen (størst mulig recipient). Herved optimeres de økonomiske fordele der er målet for et centralt anlæg. Sidegevinst, der vil ikke ske udledning til et naturfølsomt ramsar-/natura2000- område i fjordens sydøstlige hjørne. Og der vil heller ikke ske en overtrædelse af forsigtighedsprinsippet i eu's-habitatsdirektiv. Der foreskriver at statslige og kommunale anlæg SKAL tage forsigtighedsprinsippet i anvendelse ved anlægsopgaver af den foreliggende art.Lignende anlæg er anlagt i Hobro, med tilkobling fra Års. 2 kommuners borgere får, en for alle billig løsning, og kommunen viser med gennemførelse af ovenstående at det har anvendt forsigtighedsprinsippet. Idet jeg forbliver Stefan Meldgaard Skjernådalens vandplejeansvarlig ... Mehr sehenSee Less

10. November 2022
Hent mere ..